Strzelno, ul. Wyszyńskiego 32, lokal użytkowy o pow. 703,11 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2021 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie mającego siedzibę pod adresem ul. Sądowa 21, 88-300 Mogilno w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 88-320 Strzelno, Wyszyńskiego 32, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/00015369/0 o powierzchni 0,1539 ha, zabudowanej budynkiem przeznaczenia hotelowo-usługowego o powierzchni użytkowej 703,11 m2, będącej własnością dłużnika: Jakub Ćwikliński.
Suma oszacowania wynosi 706 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 527 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 81490000 2001 0003 8087 0002
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 12.00 do godz. 13.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mogilnie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 421/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.