Wycinarka wodna CNC, tokarka do uszczelnień, plater przemysłowy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2021 r. o godz. 12:30 pod adresem:
88-110 Inowrocław,
Obwodowa 9
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                                                                        Ilość                 Wartość szacunkowa               Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Kimla Streamcut 4020 r.pr. 2009, wycinarka wodna CNC                    1 [szt.]               371 952,00 **)                             278 964,00
2. TeenKing Trump50-G4020 r.pr. 2014, wycinarka wodna CNC            1 [szt.]              177 120,00 **)                             132 840,00
3. Kimla BPF 2131 r.pr. 2011, plater przemysłowy                                       1 [szt.]               148 338,00 **)                            111 253,50
4. Emco Maier Austria Turn E65 r.pr. 2006, tokarka do uszczelnień      1 [szt.]              332 100,00 **)                            249 075,00

*) cena za sztukę w PLN
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 81490000 2001 0003 8087 0002
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.