Lokal mieszkalny we Wsi Chlewiska 12/1 o pow. 44,49 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę pod adresem ul. Narutowicza 42, 88-100 INOWROCŁAW w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 88-133 Dąbrowa Biskupia, Chlewiska 12/1, Chlewiska, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00056439/7 o powierzchni użytkowej 44,49 m2, będącego własnością dłużnika: TOMASZ ZMUDZIŃSKI. Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym (boks) o pow. 11,04 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 55,53 m2. Udział związany z własnością lokalu wynosi 5553/47991.
Pierwotnie w skład lokalu wchodziły dwa pomieszczenia, pokój i kuchnia, po remoncie w skład lokalu wchodzą 3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym oraz łazienka z wc. Właściciel lokalu zaadoptował część korytarza (stanowiącego część wspólną budynku) przylegającą do mieszkania, postawił ściany działowe i powiększył swój lokal, dzięki czemu powstały dwa dodatkowe pomieszczenia, kotłownia i przedpokój. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 46,66 m2.
Lokal to mieszkanie szczytowe, w którym jedno pomieszczenie jest przejściowe (pokój z aneksem kuchennym). Okna PCV, drzwi wejściowe i wewnętrzne płytowe. Na ścianach płyty gipsowo-kartonowe pomalowane farbą, w łazience płytki ceramiczne. Na podłogach panele i płytki ceramiczne. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba oraz centralnego ogrzewania (piec na węgiel). Mieszkanie w dobrym stanie technicznym.
Zmiany dokonane w lokalu nie zostały zgłoszone, w związku z powyższym wymagane jest przywrócenie pierwotnego stanu lokalu lub uregulowanie aktualnego stanu prawnego. W protokole uwzględniono powierzchnię lokalu zgodnie z danymi z kartoteki lokalu i księgi wieczystej.
Suma oszacowania wynosi 82 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 61 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 81490000 2001 0003 8087 0002
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 199/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.