Tuczno, udział 1/2 nieruchomości zabudowanej 107,35 m2 z pięcioma budynkami gospodarczymi na działce 1315m

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę pod adresem ul. Narutowicza 42, 88-100 INOWROCŁAW w sali nr 110, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 88-180 Złotniki Kujawskie, Tuczno, przy ul. Lipowej 15, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00003123/3 o powierzchni 1315 m2 przysługującej dłużnikowi: MIROSŁAW MARCIN WIKTOROWICZ.
W skład nieruchomości wchodzi działka nr 147/1 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako sad S-RIIIa o pow. 300 m2, S-RIVa o pow. 715 m2 oraz tereny mieszkaniowe B o pow. 300 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 5 budynkami gospodarczymi oraz wiatą. Działka w kształcie prostokąta, zagospodarowana, obsadzona kilkoma drzewami ozdobnymi i owocowymi stanowiącymi niewielki sad, całość ogrodzona. Działka posiada dwie bramy wjazdowe. Budynki tworzą zwartą zabudowę. Teren przed budynkami utwardzony płytami betonowymi.
Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, o powierzchni zabudowy 103 m2 i powierzchni użytkowej 107,35 m2, strop Kleina, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, budowę ukończono w 1969 roku. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Widoczne ślady zawilgocenia i pleśni. Funkcjonalność pomieszczeń niekorzystna. Pomieszczenia przechodnie, częściowo o wysokości od 2,18 do 2,24 m. Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu.
Budynek gospodarczy I w kartotece budynków oznaczony nr 160, murowany z cegły, parterowy, strop betonowy, dach kryty eternitem, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu.
Budynek gospodarczy II w kartotece budynków oznaczony nr 164 – użytkowany jako skład opału), murowany z cegły, parterowy ze stropodachem betonowym, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, w złym stanie technicznym, widoczne pęknięcie ściany bocznej.
Budynek gospodarczy III w kartotece budynków oznaczony nr 162 – częściowo użytkowany jako warsztat a częściowo jako kuchnia polowa, murowany z cegły, parterowy ze strychem, strop betonowy, dach kryty eternitem i blachą, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 29 m2, wyposażony w instalację elektryczną i wodną, przeznaczony do remontu.
Budynek gospodarczy IV, w kartotece budynków oznaczony nr 163 – murowany z cegły, parterowy, strop betonowy, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu. W kartotece budynków błędnie wpisano datę zakończenia budowy 1960 rok.
Budynek gospodarczy V w kartotece budynków oznaczony nr 161 – użytkowany jako warsztat, murowany z pustaka żużlowego, nieotynkowany, parterowy z dachem o konstrukcji drewnianej kryty eternitem, wybudowany w 1995 roku o powierzchni zabudowy 37 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu.

Suma oszacowania 1/2 części w prawie własności nieruchomości wynosi 97 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 73 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 750,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 81490000 2001 0003 8087 0002
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 977/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.