W procesie prowadzenia postępowań egzekucyjnych Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel wykorzystuje następujące narzędzia informatyczne:

Kancelaria korzysta z programu SQL-VAT.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, art. 3 ust. 3:

Komornikowi powierza się następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416);
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  4.  wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.